Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkół w Przyrowie

SKT Przyrów

 

Strona Główna

Historia Klubu

50 Zlot PTKol

Ranking

Odznaka-regulamin

Weryfikacja odznaki

Linki

Kontakt

 

Odznaka Krajoznawcza „SZLAKIEM WSI –DAWNYCH MIAST”

 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Celem odznaki „Szlakiem wsi - dawnych miast” jest zapoznanie turystów z pięknem polskich wsi,
 które posiada
ły prawa miejskie, a z różnych powodów zostały tych praw pozbawione.
Odznaka ma na celu zwrócenie uwagi na byłe i zapomniane miasta, które w dziejach Polski
zasługują na historyczne wspomnienie.

Odznakę zdobywać może każdy turysta podczas wycieczek (pieszych, kolarskich, motorowych,
 narciarskich i innych).

II WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

Odznakę zdobywa się w kolejności od stopnia popularnego do złotego.

Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

Potwierdzenia pobytu ( w postaci pieczątek: administracji terenowej, stacji PKP, poczty, sklepów …)
należy zbierać
w kronikach dowolnie prowadzonych. Mogą być to książeczki turystyki kwalifikowanej
lub inne: .,np. w formie elektronicznej CD, DVD ..
.

Raz zwiedzana miejscowość nie może być zaliczona powtórnie na wyższy stopień odznaki.

Ubiegający się o odznakę ma obowiązek posiadać dowolną kronikę, w której opisuje zwiedzaną
wieś - miejscowość
(datę nadania i odebrania praw miejskich i aktualne wojewó
dztwo).

Jeżeli liczba zwiedzanych miejscowości przekroczy określoną ilość dla danego stopnia, nadwyżkę
zalicza się do odznaki stopnia wyższego.

Wymagana ilość miejscowości na poszczególne stopnie odznaki.

 

Stopień

Miejscowości

Osoby niepełnosprawne

Popularny

15

8

Brązowy

30

15

Srebrny

50

25

Złoty

100

50

 

III. WERYFIKACJA

Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie
warunków odpowiedniego stopnia odznaki. Kronika do weryfikacji powinna zawierać

wykaz zwiedzanych miejscowo
ści pogrupowany województwami np.:

woj. śląskie : poz. w kronice np. 2,4, 6, 7 itp.

woj. pomorskie : poz. w kronice np. 1, 5, 20, 31. itd.

Kronikę należy przesłać na podany niżej adres, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem
pocztowym na
przesy
łkę zwrotną.

Wskazane jest, aby instruktor krajoznawstwa dokonał wstępnej weryfikacji i potwierdził to swoją
pieczątką i podpisem.

2. Kroniki należy nadsyłać na adres: SKT PTTK – Zespół Szkół

ul.Szkolna 44, 42-248 PRZYRÓW z dopiskiem „Odznaka” lub osobiście złożyć w sekretariacie
Zespo
łu Szkół..

3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabywać odznaki. Odznakę można otrzymać
poczt
ą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

4. Telefon kontaktowy Zespołu Szkół w Przyrowie: 034 355-41-01

5. Wpłaty za odznakę - 9 zł na konto

Jerzy Sikorski:    PKOBP Oddział 2 w Częstochowie al.NMP 19, 42-200 Częstochowa
13 1020 1664 0000 3202 0064 9442 koniecznie z dopiskiem "Odznaka WSI"

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Szkolnego Klubu Turystycznego przy
Zespole Szkół w Przyrowie, Urzędu Gminy w Przyrowie.

W przypadku miejscowości nie ujętej w wykazie należy podać dodatkowo źródło
historyczne potwierdzające fakt nadania i odebrania praw miejskich.

Interpretacja ostateczna regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

Zespól Weryfikacyjny może przyznać Odznakę Honorową z pominięciem wymogów regulaminowych
za wybitne zasługi dla krajoznawstwa.

Regulamin został zaopiniowany przez Zespół ds. Odznak Krajoznawczych Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK 30 czerwca 2008 r. i
zatwierdzony przez Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK
w Przyrowie w dniu 1 Lipca 2008 r.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 r.

 

Regulamin Odznaki opracował: Zbigniew Machura

Grafika znaczka Odznaki: Mieczysław Kremblewski

Wykaz miejscowości, którym odebrano prawa miejskie